DANE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako “RODO”) informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Pośrednik.

2.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a.       zawarcia Umowy, wypełnienia jej warunków i wykonywania rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną przez Pośrednika działalnością w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.       w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (m.in. dochodzenie roszczeń);

3.       Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4.       Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania zawartej umowy lub przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do czasu wykonania obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego.

5.       Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione przez przepisy prawa.

6.       Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7.       Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

9.       Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.